Visi dan Misi Muhammadiyah Boarding School Poncowati

VISI

Menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang mempersiapkan kader pemimpin dan ulama berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah

MISI

  1. Menjadikan sekolah sebagai gerbang iman dan intelektual yang berwawasan pengembangan potensi peserta didik guna terciptanya khoiru ummah
  2. Menjadikan sekolah sebagai pelopor, penggerak dan penyempurna sistem nilai Islami bagi peserta didik khususnya dan ummat pada umumnya
  3. Menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memelihara nilai Islam berdasar Al-Qur’an dan As-Sunnah
  4. Menjadikan sekolah sebagailembaga pendidikan Islam yang secara profesional berkhidmat kepada ummat melalui pengembangan model manajemen pendidikan yang berkesinambungan dengan terfokus pada pembinaan aqidah, akhlak, dan ibadah sesuai sunnah rasulullah
  5. Menyiapkan kader bangsa yang faqih (faham agama dengan baik) dan berwawasan luas serta mewujudkan generasi penerus bangsa yang bersih dan bermartabat
  6. Mencetak pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, dan berwawasan luas serta bertanggungjawab.